Skip to main content

Kiválósági Ösztöndíjprogram

ALKALMAZOTT INFORMATIKAI ÉS ALKALMAZOTT MATEMATIKAI DOKTORI ISKOLA KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

képzési hozzájárulás támogatás igénylésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2019/2020. tanévre
 

Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (a továbbiakban: AIAMDI) a H2020 ERC StG Grant 679681 Tamed Cancer projekt támogatásával a Kiválósági Ösztöndíj Program keretében pályázatot hirdet az AIAMDI hallgatói számára 2019. november 01. és 2020. január 31. közötti időtartamra a következő feltételekkel:

 1. A pályázat célja

Nemlineáris állapotbecslő tervezéssel kapcsolatos kutatásokban való részvétel a H2020 ERC Starting Grant 2015, Tamed Cancer 679681, Personalized Cancer Therapy by Model-based Optimal Robust Control Algorithm projekt keretein belül.

 1. Pályázat benyújtására jogosultak

Azon hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola képzéseinek valamelyikén aktív hallgatói jogviszonyban állnak a 2019/20/1 félévben, és vállalják, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal fognak rendelkezni a 2019/20/2 félévben is.

 1. A támogatásban részesíthető pályázók száma

A támogatott pályázók számáról a beérkezett pályaművek értékelését - az AIAMDI Tanácsa által átruházott jogkörben - Prof. Dr. habil Kovács Levente, az ERC Tamed Cancer 679681 pályázatának vezetője és egyben az AIAMDI törzstagja végzi el és tesz javaslatot az AIAMDI vezetőjének, Prof. Dr. Galanátai Aurélnak. A végső döntést az AIAMDI tanácsa hozza meg.

A pályázat elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 14/E.§ alapján történik.

 1. A támogatás mértéke

A pályázat keretében elnyerhető ösztöndíj összege havi 70.000 Ft/fő. A pályázat forrását a H2020 ERC StG Grant 679681 Tamed Cancer projekt biztosítja.

 1. A pályázat szakmai irányítója

A pályázat szakmai irányítója az Óbudai Egyetem H2020 ERC StG Grant 679681 Tamed Cancer projekt vezetője, Prof. Dr. habil Kovács Levente.

 1. A pályázati eljárás lefolytatása

A pályázati eljárás lebonyolítója az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola.

 1. A pályázat támogatási időszaka

A támogatás időtartama: 2019. november 01-től 2020. január 31-ig terjedő időszak.

 1. A pályázatok benyújtásának (beérkezési) határideje

A pályázatokat 2019. október 15, 12.00 óráig lehet benyújtani.

A pályázati határidő után benyújtott pályázatok érvénytelennek minősülnek.

 1. Pályázónként benyújtható pályázatok száma

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, függetlenül attól, hogy az Óbudai Egyetemen hány képzésre iratkozott be.

 1. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázat beadása papír alapon történik, 1 példányban, az AIAMDI Titkárságára, személyesen vagy postai úton benyújtva.

Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el: http://aidi.uni-obuda.hu/hu

 1. A Pályázati Adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek

A Tanulmányi Osztály által kiállított, a pályázati támogatási időszakhoz kapcsolódó hallgatói jogviszony igazolás(ok).

 1. A pályázat érvényességének formai ellenőrzése, hiánypótlás

A pályázatok formai ellenőrzését az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola ügyintézője végzi el.

A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtott és érvényesnek minősített pályázatok értékelése és rangsorolása 2019. október 20-án zárul.

A pályázat hivatalos eredménye az AIAMDI honlapján kerül közzétételre, a döntést követően, de legkésőbb 2019. október 25-ig.

 1. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben

- a hallgató visszavonja aktív félévre történt beiratkozását a beiratkozást követő 30 napon belül,

- a hallgatónak megszűnik a 2. pontban meghatározott képzésen a hallgatói jogviszonya, a hallgatói jogviszony megszűnésének hónapjától.

Ezekben az esetekben csak az ösztöndíj időarányos összege kerül kifizetésre.

 1. További információk

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, kivéve formai/eljárási hiba felmerülése esetén.

A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolában kaphat.

 

Budapest, 2019. szeptember 16.

 

Prof. Dr. habil Kovács Levente
rektor,
H2020 ERC StG Grant 679681 Tamed Cancer projekt szakmai koordinátora